Ostatnie uroczy...
Image Detail
Uroczysta Msza ...
Image Detail
Rzym 2012
Image Detail
Fatima 2014
Image Detail

Grze­chy pokoleniowe

x. Tomasz Delurski

Arty­kuły, reko­lek­cje i modli­twy. Wszystko wokół tzw. grze­chów poko­le­nio­wych. Od por­talu poświę­co­nego Fronda (zwa­nej dalej Fron­del­kiem), do para­fial­nych wspól­not orga­ni­zu­ją­cych modli­twy o uwol­nie­nie od grze­chów pokoleniowych.
1. Po pierw­sze w samym nazew­nic­twie tkwi błąd, żeby nie napi­sać here­zja.
Każdy grzech ma bowiem podwójny sku­tek. Zaciąga winę i pozo­sta­wia karę (nie wcho­dzę tu w roz­róż­nie­nie grze­chu lek­kiego i śmier­tel­nego). Aby zaist­niał grzech musi także wystą­pić świa­do­mość i dobro­wol­ność. Nas inte­re­suje tu kara (docze­sna i wieczna) jako pewien sku­tek grze­chu (myśl, słowo, czyn, zanie­dba­nie). Można przy­rów­nać ów sku­tek do sytu­acji, w któ­rej rodzice kupują dom, zosta­wiają dziecko na chwilę i ono pod­pala tenże dom bawiąc się zapał­kami. Nie­wąt­pli­wie nastą­pił czyn o wiel­kich kon­se­kwen­cjach przez lata. 

Czytaj więcej: Grze­chy pokoleniowe
 

Szopka w parlamencie UE poświęcona

Administrator

- To wyraz wierności Tradycji chrześcijańskiej – powiedział eurodeputowany z Włoch Mario Borghezio podczas uroczystego poświęcenia Szopki Bożonarodzeniowej, która 9 XII stanął w Parlamencie Europejskim. Drogi sercom katolików symbol poświęcił przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X bp Bernard Felley.
Alain Escada, prezes Civitas, podkreślił znaczenie trwających polemik wokół Szopki, której stawiania zakazuje się w niektórych państwach UE, a także w Kanadzie i USA. - W imię laickości i neutralności religijnej próbuje się chrześcijaństwo schować do szafy, a Żłobek z Dzieciątkiem Jezus stał się – co nadzwyczajne – symbolem oporu chrześcijan wobec antychrześcijańskiej nagonki – zauważył Alain Escada. 

Czytaj więcej: Szopka w parlamencie UE poświęcona
 

Suche Dni. Dzięki nim lepiej przeżyjemy Boże Narodzenie

x. Edward J. Sutfin

Pamiętajmy o Suchych Dniach i pielęgnujmy ten odradzający się obyczaj, pozwalający przeżywać bliskie już Boże Narodzenie w całym bogactwie spotkania ze Zbawicielem. Wbrew temu, co się mówi o "faryzejskości" postu, warto skorzystać i z tego elementu bogactwa Kościoła. Dzięki przeżyciu suchych dni świętowanie Bożego Narodzenia będzie owocne!

Czytaj więcej: Suche Dni. Dzięki nim lepiej przeżyjemy Boże Narodzenie
 

Spo­tka­nie z Bogiem

X. TOMASZ DELURSKI

Poja­wił się czło­wiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przy­szedł on na świadectwo,
aby zaświad­czyć o Światłości,
by wszy­scy uwie­rzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posła­nym, aby zaświad­czyć o Światłości.

Czytaj więcej: Spo­tka­nie z Bogiem
 

Katolicy muszą rozpocząć moralną kontrrewolucję!

Administrator

Konserwatywny, wierny ortodoksji kardynał Raymond Burke podczas spotkania z amerykańskimi katolikami mocno zaapelował do katolików by rozpoczęli walkę przeciwko sekularyzacji.
Kardynał Burke zaapelował, że nadszedł czas na kontrrewolucję katolików. Priorytet to edukacja katolicka, która jest niezbędna do zmiany kultury zdominowanej w tej chwili przez zeświecczone społeczeństwo. Ma to być „NOWA EWANGELIZACJA”, która będzie bronić dobra wspólnego, prawa naturalnego i uratuje coraz bardziej zdegenerowane społeczeństwo.

Czytaj więcej: Katolicy muszą rozpocząć moralną kontrrewolucję!
 

Jutro nie­dziela: Sąd z zaniedbań

x. Tomasz Delurski

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: „Gdy Syn Czło­wie­czy przyj­dzie w swej chwale i wszy­scy anio­ło­wie z Nim, wtedy zasią­dzie na swoim tro­nie peł­nym chwały. I zgro­ma­dzą się przed Nim wszyst­kie narody, a On oddzieli jed­nych od dru­gich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po pra­wej, a kozły po swo­jej lewej stronie.

Czytaj więcej: Jutro nie­dziela: Sąd z zaniedbań
 

Grzech pierworodny a rodzina

x. Jan Jenkins

Ludzie są istotami bardzo obdarowanymi. Mamy wiele zdolności, którymi obdarzył nas Bóg ze względu na jakieś poszczególne dobro, konieczne dla naszej doskonałości. Wszystkie te zdolności dane są nam, byśmy postępowali w doskonałości i mogli ostatecznie osiągnąć cel, dla którego zostaliśmy stworzeni: byśmy poznali oraz ukochali Boga i mogli cieszyć się Nim przez całą wieczność. Zdolności te powinny zostać ukierunkowane na ten właśnie cel, każda z nich powinna zostać mu podporządkowana.

Czytaj więcej: Grzech pierworodny a rodzina
 

Pierwsze zdjęcie

Administrator

 

Strona 1 z 8

Ogłoszenia

  III NIEDZIELA ADWENTU


DZISIAJ: - suma o godz. 12,00 i modlitwa Anioł Pański +Andrzej Wasieczko.
                    - w Klubie Rady Osiedla o godzinie 16,00 spotkanie
opłatkowe Jasieniczan.

W TYGODNIU:

1. Msze święte o godzinie 18,00.
Dzieci szkolne przynoszą wypisane dobre uczynki na serduszkach i składają je do żłobka.
Wtorek- klasy -I-II-III oraz pozostałe IV-V-VI
Piątek – Gimnazjum.
W środę nie będzie mszy świętej wieczornej.

2.Opłatki na stół wigilijny do nabycia u w zakrystii. Po opłatki proszę nie przysyłać dzieci.

3.Jak co roku Caritas Parafialna wspiera w tym czasie i nie tylko w tym, ludzi w potrzebie. Ofiary z zakupionych świec, kartek oraz wystawiony kosz są naszym wsparciem wobec tych, co nie mają nic. Kosze Caritas wystawione są również w naszych sklepach. Tam również możemy
złożyć Dar Serca. Świece możemy nabyć w salce katechetycznej.
ŚWIECE - małe od 5 zł wzwyż - duże od 15 zł wzwyż.
W najbliższą sobotę w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie konsekracja nowego biskupa dla naszej diecezji, Księdza profesora Henryka Wejmana.

5.Czas wigilii i Świąt Bożego Narodzenia. Zostawiam nam wszystkim osobistą refleksję:

Boże Narodzenie, to taki Czas,
by poszukać człowieka, którego zgubiliśmy przez własny egoizm, nieuczciwość i którego poróżniliśmy z innymi, swoim zakłamanym słowem!
Czas by odnaleźć człowieka, którego zgubiliśmy przez to, że uwierzyliśmy nieuczciwym, którzy opowiedzieli nam, ze jest on nam przeciw i nie sprawdziliśmy tego.
Czas by poszukać człowieka, któremu nie podajemy ręki.

6.W najbliższą niedzielę po każdej mszy świętej podzielimy się opłatkiem. 

Rzym 2012 Boże Ciało 2012 Niedziela Palmowa 2012 Plac zabaw Misterium Meki Pańskiej 2013 Medjugorie 2013 Św. Florian 2013 Uroczysta Msza św. Fatima 2014 Fatima 2014 Rzym 2012 Boże Ciało 2012 Niedziela Palmowa 2012 Plac zabaw Misterium Meki Pańskiej 2013 Medjugorie 2013 Św. Florian 2013 Uroczysta Msza św. Fatima 2014 Fatima 2014 Rzym 2012 Boże Ciało 2012 Niedziela Palmowa 2012 Plac zabaw Misterium Meki Pańskiej 2013

Kazanie o spowiedzi


Kazanie o spowiedzi - Ks. Jacek Bałemba SDB
Ks. Jacek Bałemba SDB
Kazanie o spowiedzi. wygłoszone 10.03.2013 w kościele NSPJ w Bygdoszczy www.nspj.bydgoszcz.pl na zaproszenie proboszcza, Ks. prałata dr. Romana Kneblewskiego, w ramach rekolekcji wielkopostnych 10-13.03.2013. Nagranie: Jakub Majewski.

Pamiętaj

Dziś jest: 17 Grudzień 2014    |    Imieniny: Żyrosława, Floriana
Wszystkiego najlepszego.
Czytania mszalne (NOM): Rdz 49,2.8-10; Ps 72,1-4.7-8.17; Mt 1,1-17

Msze św.

NIEDZIELA:
 Police 9,00 i 1200
 Tatynia 1030.
 W tygodniu:
 Police - wt., śr., pią. i sob. 1800; czw. 10 00 
Tatynia – piatek 1700

 

Logowanie

Tuba Cordis

Do kapłana polskiego

Strona internetoiwa dla parafii

Administracja Serwisu Genealogia Polska oferuje parafiom katolickim, wspólnotom tradycyjnym i zgromadzeniom zakonnym bezpłatne wykonanie strony internetowej.
W zakres oferty wchodzi wykonanie strony, umieszczenie na własnym serwerze i przeszkolenie w jej prowadzeniu.
Od zamawiającego wymagane jest jedynie, aby samodzielnie zarejestrował domenę i skonfigurował adresy DNS lub złożył datek na kościół w Jasienicy.
Twoi krewni już tu są!